คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ (ชื่อเรื่องภาษาไทย)

Manuscript Preparation Guidelines (ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ)

จุฑามาศ วงศ์กันทรากร และจุฑา วงศ์กันทรากร (ชื่อเจ้าของผลงานภาษาไทย)

Jutamas Wongkantarakorn and Juta Wongkantarakorn (ชื่อเจ้าของผลงานภาษาอังกฤษ)

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม 73170 (สังกัดภาษาไทย)

E-mail: ncame@rmutr.ac.th (อีเมลภาษาอังกฤษ)

 

บทคัดย่อ

          บทความนี้เป็นตัวอย่างรูปแบบ และวิธีการเขียนบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุม  (Proceedings) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ผู้ส่งบทความจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยขอให้อ้างอิงตัวอย่าง, คำแนะนำรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ตามบทความฉบับนี้ หากบทความใดที่ส่งมามีรูปแบบไม่ถูกต้องจะถูกส่งคืนเพื่อแก้ไขให้ก่อนการตีพิมพ์ บทคัดย่อที่ดีต้องมีเพียงย่อหน้าเดียว สำหรับบทความภาษาไทยจะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแต่ละภาษาควรมีความยาวไม่เกิน 150 คำ

 

คำสำคัญการประชุมวิชาการระดับชาติ บทความ บทคัดย่อ (คำสำคัญควรมี 3 – 7 คำ)

 

Abstract

          This article describes a submission procedure and a format of a manuscript for the Proceeding of Annual Conference. Authors are required to strictly follow the guidelines provided here; otherwise, the manuscript will be returned for the proper correction. A good abstract should have only one paragraph. Both Thai and English abstracts are required for paper written in Thai and the length of each language should not exceed 150 words.

 

Keywords: conference, national, article

 

 

1.  คำนำ

ในบทความที่เขียนจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามลำดับดังต่อไปนี้

          ชื่อเรื่องภาษาไทย และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้เขียนบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

สังกัดภาษาไทย

บทคัดย่อภาษาไทย และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

เนื้อเรื่องแบ่งเป็นบทนำ เนื้อความหลักและรายละเอียดต่างๆ

        สรุป

        เอกสารอ้างอิง

        ภาคผนวก (ถ้ามี) และกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

 

2.  คำแนะนำในการเขียนและพิมพ์

          2.1  คำแนะนำทั่วไป

          บทความที่จะเสนอต้องพิมพ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ตามรูปแบบที่กำหนดให้นี้ พิมพ์โดยไม่เว้นบรรทัด (Single space) เว้นแต่เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัด จะต้องพิมพ์ให้เต็มคอลัมน์ ก่อนที่จะขึ้นคอลัมน์ใหม่หรือขึ้นหน้าใหม่ ห้ามมิให้เว้นที่ว่างเปล่า

          การจัดลำดับหัวข้อในส่วนของเนื้อเรื่องให้ใช้เลขกำกับโดยให้บทนำเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้ใช้เลขระบบทศนิยมกำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1 เป็นต้น

 

          2.2 ขนาดตัวอักษรและการเว้นระยะ

          จะต้องพิมพ์เนื้อหาที่เป็นส่วนภาษาไทย และส่วนภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรรูปแบบ “TH Sarabun New” เท่านั้น เพื่อให้ขนาดของตัวอักษรทั้งสองภาษามีขนาดเท่ากัน โดยมีรายละเอียดและข้อแนะนำดังนี้

·             ชื่อเรื่องบทความให้ใช้ตัวอักษรแบบหนาเบอร์ 14 

·             ชื่อผู้เขียนให้ใช้ตัวอักษรแบบหนาเบอร์ 14 

·             ชื่อสถาบันให้ใช้ตัวอักษรธรรมดาเบอร์ 14

·             ชื่อหัวข้อใหญ่และชื่อหัวย่อยให้ใช้ตัวอักษรแบบหนาเบอร์ 14

·             บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ให้ใช้ตัวอักษรเบอร์ 14

·             การเว้นระยะบรรทัดห่างในแนวตั้ง ให้เป็นแบบ Single space

·             ให้จัดเนื้อเรื่องในแต่ละบรรทัดเรียงชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงาม

 

 

          2.3  ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง  และชื่อหัวข้อ

·       การพิมพ์ชื่อเรื่อง ให้วางตำแหน่งตรงกลางหน้ากระดาษ เริ่มจากชื่อเรื่องภาษาไทย ขึ้นบรรทัดใหม่เป็นชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

·       ชื่อผู้เขียนและสถาบันให้พิมพ์ไว้ใต้ชื่อเรื่อง โดยระบุที่อยู่ E-Mail ไม่ต้องระบุหรือแสดงตำแหน่งวิชาการหรือสถานะหรือคำนำหน้าของนิสิต นักศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น

·       ชื่อหัวข้อและหัวข้อย่อยต่างๆ ให้วางตำแหน่งชิดขอบซ้าย

         

          2.4  การจัดทำรูปภาพ

·       ตัวอักษรทั้งหมดในรูปภาพ จะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถอ่านได้สะดวก โดยมาตรฐานจะต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง  บทความใดที่ตัวอักษรเล็กจนอ่านไม่ออก จะถูกส่งคืนเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

·       รูปภาพทุกภาพจะต้องมีหมายเลข และคำบรรยายกำกับใต้ภาพ หมายเลขกำกับและคำบรรยายนี้รวมกันควรมีความยาวไม่เกิน 2  บรรทัด

·       คำบรรยายใต้ภาพ (Figure captions) ห้ามใช้คำว่า “แสดง” เช่น ห้ามเขียนว่า “รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง………………” ที่ถูกต้องควรเป็น “รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง………”

·       รูปภาพลายเส้นจะต้องเป็นเส้นหมึกดำ ส่วนรูปภาพถ่ายควรเป็นภาพขาวดำที่มีความคมชัด  ควรเลี่ยงการใช้ ส่วนรูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อความสวยงามจะต้องเว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1  บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้รูปภาพ 1 บรรทัด

                                             รูปที่  1    คำอธิบายชื่อรูปหรือภาพถ่ายทั่วไป โดยรูปและภาพถ่ายขาวดำที่นำมาแสดงต้องมีความชัดเจนเลี่ยงภาพสี

2.5  การจัดทำตาราง

          ตัวอักษรในตารางจะต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง  ควรตีเส้นกรอบตารางด้วยเส้นกรอบสีดำให้ชัดเจน ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และคำบรรยายกำกับเหนือตาราง หมายเลขกำกับและคำบรรยายนี้รวมกันแล้วจะต้องมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด คำบรรยายเหนือตาราง ห้ามใช้คำ “แสดง” เช่น ห้ามเขียนว่า “ตารางที่ 1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง……” ที่ถูกต้องคือ “ตารางที่  1 ความสัมพันธ์ระหว่าง…….” เพื่อความสวยงามจะต้องเว้นบรรทัดเหนือคำบรรยายตาราง 1 บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้คำบรรยายตาราง 1 บรรทัด

 

ตารางที่  1  คุณสมบัติของทรายที่นำมาใช้ในการทดสอบ

Type / ตาราง

Silica  sand

Specific  gravity, Gs

2.644

D50  (mm)

0.235

 

          2.6 การเขียนสมการ

          สมการทุกสมการจะต้องใช้ Microsoft Equation Editor พิมพ์เท่านั้น โดยมีหมายเลขกำกับอยู่ภายในวงเล็บ และเรียงตามลำดับที่ถูกต้อง ตำแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบขวาของคอลัมน์ เว้นหนึ่งบรรทัดก่อนเขียนสมการ และเว้นหนึ่งบรรทัดหลังเขียนสมการ จัดให้สมการอยู่ตรงกลางคอลัมน์ดังตัวอย่างดังนี้

 

A + B = C

(1)

 

          2.7 การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง

          การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (Citing References in Text) ตามหลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) การอ้างอิงแบบนี้ใช้กับข้อความที่คัดลอกมาหรือประมวลมา เป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงเนื้อหาโดยตรงหรือแนวคิดบางส่วนหรือเป็นการคัดลอกข้อความบางส่วนมาโดยตรง ควรระบุเลขหน้าไว้ด้วย โดยพิมพ์ต่อท้ายปีพิมพ์ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) อย่างไรก็ตามการไม่ระบุเลขหน้าอาจทำได้ในกรณีที่เป็นการอ้างอิงงานของผู้อื่น โดยการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานชิ้นนั้น

 

การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาเป็นระบบ นาม-ปี ให้ข้อมูลผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้าที่มีข้อความที่อ้างถึง

1.        (ผู้แต่งปีพิมพ์เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง

(สุนีย์ มัลลิกะมาลย์2549น. 200-205)

(สุนีย์ มัลลิกะมาลย์2549)

(McCartney & Phillips, 2006, pp. 498-499)

(Murphy, 1999, p. 85)

2.       ผู้แต่ง (ปีพิมพ์เลขหน้า) กรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บ

ท้ายข้อความที่อ้างอีก

ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539น. 49) ได้ศึกษาถึง…………………………..

Kanokon Boonsarngsuk (2002, p. 14) studied………………………………….

กรณีที่ไม่ปรากฏเลขหน้า ให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน

ลดาพร บุญฤทธิ์ (2539)

 

          2.8  ความยาวของบทความ

          เมื่อรวมทุกส่วนแล้ว บทความทั่วไปไม่ควรมีความยาวเกิน 10 หน้ากระดาษ A4

 

3.  การส่งบทความ

          บทความแต่ละเรื่อง จะต้องส่งในรูปแบบ Microsoft Word มาที่ ncame@rmutr.ac.th

 

4.  สรุป

          ผู้เขียนบทความ  กรุณาตรวจสอบบทความอย่างรอบคอบโดยใช้เวลาอย่างเพียงพอก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา กรณีมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขมาก่อน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณา

 

5.  กิตติกรรมประกาศ

          อาจมีกิตติกรรมประกาศได้ ส่วนมากจะเป็นการขอบคุณแหล่งทุน หรือผู้สนับสนุนด้านการเขียนผลงานให้มีคุณภาพ

 

ตัวอย่างเอกสารอ้างอิง

ผู้แต่งคนที่ 1,\ผู้แต่งคนที่ 2,\และผู้แต่งคนที่ 3.\(ปีพิมพ์).\ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร,\ปีที่(ฉบับที่),\เลขหน้า. DOI no.: (digital object identifier หมายถึงเลขประจำบทความที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัล) หรือใช้คำว่า Retrieved from (สืบค้นจาก สำหรับภาษาไทย)\http://www.xxxxxx. หากบทความที่อ้างอิงนำมาจากอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่มี DOI

กาญจนา แก้วเทพ. (2545). สื่อและวัฒนธรรมศึกษากับสังคมไทย. รัฐศาสตร์สาร23(3), 50-97.

จิตติ ติงศภัทิย์. (2526). คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

หยุด แสงอุทัย. (2485). การได้ทรัพยสิทธิในสังหาริมทรัพย์. วารสารนิติศาสตร์15(10), 21-23.

สายัณห์ ทัดศรี. (2547). พืชอาหารสัตว์เขตร้อน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เกษตรศาสตร์.

Gallo, D. A., Chen, J. M., Wiseman, A. L., Schacter, D. L., & Budson, A. E. (2007). Retrieval monitoring and anosognosia in Alzheimer’s Disease. Neuropsychology21, p. 560.

Herbs-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology24225-229. doi: 1037/0278-6133.24.2.225

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its implication for local new enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal8(1)73-82.

Watson, J. D., & Jones, F. H. (in press). A structure for deoxyribose nucleic acid. Nature. Retrieved from http://www.nsu.fl.edu/DNA/drafts_pubs/12345678.pdf

การเตรียมบทความ

บทความทั้งหมดจะพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและตีพิมพ์ใน Conference Proceedings ทั้งนี้บทความต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือนำเสนอมาแล้ว


ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับ

แบบบทความดาวน์โหลด Template


ตัวอย่างต่อไปนี้จะช่วยในการเขียนบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม กรุณาตรวจสอบ

ไกด์ไลน์การเขียนบทความวิชาการ

ตัวอย่างการเขียนบทความวิชาการ

ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


 

ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปที่อีเมล์ ncame@rmutr.ac.th และ ลงทะเบียนที่นี้