การเตรียมบทความ

บทความทั้งหมดจะพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและตีพิมพ์ใน Conference Proceedings ทั้งนี้บทความต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือนำเสนอมาแล้ว

ตัวอย่างต่อไปนี้จะช่วยให้การเขียนบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม 

   1.โครงร่างการเขียนบทคัดย่อ Download

   2.ตัวอย่างแบบฟอร์มบทความวิจัย Download

   3.ตัวอย่างแบบฟอร์มบทความวิชาการ Download

ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปที่อีเมล์ ncame@rmutr.ac.th และ ลงทะเบียนที่นี้