ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน

๑ ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป เสียค่าใช้จ่ายในการ ลงทะเบียน บทความละ 1,800 บาท (ต่อผู้นำเสนอ 1 คน) หากเลยเวลาที่กำหนดชำระ จะต้องเสียค่าลงทะเบียน บทความละ 2,000 บาท ในกรณีผู้เขียนร่วมอาจมาลงทะเบียนได้และชำระเงินค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทความ

๒ ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เข้าร่วมงานในฐานะอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา หรือ บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน บทความละ 500 บาท

·       คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Website: rcim-ncame.rmutr.ac.th ส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ หรือสอบถามเงื่อนไขการส่งบทความที่  E-mail: ncame@rmutr.ac.th [WU1] 

·       การชําระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม)

เลขที่บัญชี 459-0-27094-3 หลังจากโอนเงินแล้วกรุณา ส่งหลักฐานการชําระเงิน

มาที่ ncame@rmutr.ac.th

·       ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปที่ศูนย์ประสานงาน โทร 0-2441-6067 ในวันและเวลาราชการ