๙. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน

๙.๑ ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เขียนหลักบุคคลทั่วไป ในระดับชาติมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน บทความละ ๒,๐๐๐ บาท (ต่อผู้นำเสนอ ๑ คน) โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ ในกรณีผู้เขียนร่วม/ผู้เข้าร่วมฟังต้องการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๐๐๐ บาท

๙.๒ ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เขียนหลักในฐานะอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา หรือ บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีค่าใช้จ่ายใน การลงทะเบียน บทความละ ๑,๒๐๐ บาท (ต่อผู้นำเสนอ ๑ คน) โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ ในกรณีผู้เขียนร่วม/ผู้เข้าร่วมฟังต้องการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนท่านละ ๕๐๐ บาท

๙.๓ ผู้ติดตาม/ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า (Walk-in) มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนก่อนเข้างาน ท่านละ ๓๐๐ บาท ต่อ ๑ คน ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนตามข้อนี้จะมีสิทธิในการเข้าร่วมงานเท่านั้น และไม่ได้สิทธิ์ในการรับของที่ระลึกและ/หรือคูปองอาหาร

.๔ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ ในการโอนเงินต่าง ๆ ผ่านสถาบันทางการเงินทั้งในและต่างประเทศเป็นภาระของผู้โอน คณะผู้จัดการประชุมอาจเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มหากมีข้อผิดพลาดในการชำระเงิน

·       คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่าในกรณีใด ๆ

·   การพิจารณาบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์จะเริ่มดำเนินการได้ต่อเมื่อเจ้าของผลงานได้มีการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

แต่ค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาผลงานที่เกิดขึ้น

·       รายละเอียดการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์

<rcim-ncame.rmutr.ac.th> หรือที่ Email: ncame@rmutr.ac.th

·       การชำระเงินภายในประเทศ ทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม) เลขที่บัญชี ๔๕๙๒๗๐๙๔๓ แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่  ncame@rmutr.ac.th (กรณีต้องการรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติม กรุณาแจ้งศูนย์ประสานมาที่ โทร ๐๒๔๔๑๖๐๖๗ หรือ  Email:  ncame@rmutr.ac.th หากไม่มีการแจ้งทางคณะทำงานฯ จะไม่มีการแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังในทุกกรณี)

·       ติดต่อสอบถามที่ศูนย์ประสานงาน โทร ๐๒๔๔๑๖๐๖๗ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

. หลังจากลงทะเบียนแล้วเจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวจากกระบวนการอ่านประเมินบทความ (reviewing process) ได้ หากเจ้าของบทความประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ต่าง ๆ ได้

. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) แล้ว ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวได้  

. เจ้าของผลงานมีความรับผิดชอบในการติดตามหรือสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง หากได้ดำเนินการส่งผลงาน และ/หรือลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมแล้ว แต่ไม่ได้รับแจ้งหรือติดต่อกลับภายในระยะเวลาอันสมควร ต้องติดต่อสอบถามกับคณะทำงานการจัดประชุมนี้โดยเร็วที่สุด ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้

. หากเกิดการสูญหายหรือความผิดพลาดประการใดก็ตามในกระบวนการส่งบทคัดย่อและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมพิจารณา ถือว่าเจ้าของผลงานเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว

. คณะกรรมการฯ คณะทำงาน และ/หรือกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเปิดรับบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนผลงานส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสมถูกต้อง รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาผลงานใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกติกาที่ได้แจ้งไว้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนพร้อมที่จะตีพิมพ์ และให้ถือว่าผลการพิจารณา/ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

อนึ่ง เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การเผยอัตลักษณ์และการคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ลิขสิทธิ ความถูกต้องในเนื้อหา และข้อผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น คณะทำงาน/กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ

๖. บทความวิจัย/วิชาการ ที่มีคุณภาพสูง มีสิทธิ์ได้รับเลือกจากผู้ประเมินบทความให้เป็นบทความวิจัย/วิชาการดีเด่น หรือชมเชยได้

. ผลการพิจารณาตัดสินบทคัดย่อและ/หรือบทความฉบับเต็ม รวมทั้งรางวัลดีเด่นหรือรางวัลชมเชยถือเป็นที่สิ้นสุด