ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน

          ๙.๑ ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป ในระดับชาติมีค่าใช้จ่ายในการ ลงทะเบียน บทความละ ๒,๐๐๐ บาท (ต่อผู้นำเสนอ ๑ คน) โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ หากเลยเวลาที่กำหนด ค่าลงทะเบียนจะเป็นบทความละ ๒,๕๐๐ บาท ในกรณีผู้เขียนร่วมต้องการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๐๐๐ บาท

          ๙.๒ ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เข้าร่วมงานในฐานะอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา หรือ บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในระดับชาติมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน บทความละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อผู้นำเสนอ ๑ คน

          ๙.๓ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ ในการโอนเงินต่าง ๆ ผ่านสถาบันทางการเงินทั้งในและต่างประเทศเป็นภาระของผู้โอน คณะผู้จัดการประชุมอาจเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มหากมีข้อผิดพลาดในการชำระเงิน

คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่าในกรณีใดๆ

การพิจารณาบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์จะเริ่มดำเนินการได้ต่อเมื่อเจ้าของผลงานได้มีการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาผลงานที่เกิดขึ้น

รายละเอียดการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้ที่หรือที่<ncame@rmutr.ac.th>

การชําระเงินภายในประเทศ ทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม)” เลขที่บัญชี ๔๕๙-๐-๒๗๐๙๔-๓ แล้วส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ ncame@rmutr.ac.th

ติดต่อสอบถามที่ศูนย์ประสานงาน โทร ๐๒-๔๔๑-๖๐๖๗ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

          ๑. หลังจากลงทะเบียนแล้วเจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวจากกระบวนการอ่านประเมินบทความ (reviewing process) ได้ หากเจ้าของบทความประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ต่าง ๆ ได้

          ๒. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (The Proceedings) แล้ว ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวได้  

          ๓. เจ้าของผลงานมีความรับผิดชอบในการติดตามหรือสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง หากได้ดำเนินการส่งผลงาน และ/หรือลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมแล้ว แต่ไม่ได้รับแจ้งหรือติดต่อกลับภายในระยะเวลาอันสมควร ต้องติดต่อสอบถามกับคณะทำงานการจัดประชุมนี้โดยเร็วที่สุด ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้

          ๔. หากเกิดการสูญหายหรือความผิดพลาดประการใดก็ตามในกระบวนการส่งบทคัดย่อและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมพิจารณา ถือว่าเจ้าของผลงานเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว

          ๕. คณะกรรมการฯ คณะทำงาน และ/หรือกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเปิดรับบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนผลงานส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสมถูกต้อง รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาผลงานใดๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกติกาที่ได้แจ้งไว้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนพร้อมที่จะตีพิมพ์ และให้ถือว่าผลการพิจารณา/ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

อนึ่ง เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การเผยอัตลักษณ์และการคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ลิขสิทธิ ความถูกต้องในเนื้อหา และข้อผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น คณะทำงาน/กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ

  •           ๖. ผลการพิจารณาตัดสินบทคัดย่อและ/หรือบทความฉบับเต็มถือเป็นที่สิ้นสุด