ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers)

เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา 2562 (NCAME 2019)

ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Website: rcim-ncame.rmutr.ac.th

๑. ที่มาและความสำคัญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 หรือ RCIM National Conference on Administration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies  (NCAME 2019) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts) และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Papers) ของบทความวิชาการ (Review Articles) และบทความวิจัย (Research Articles) ที่มีเนื้อหาด้านการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมไปถึงผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา 2562 (NCAME 2019) ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เนื่องจากโลกปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ การประชุมนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์         ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารการศึกษาและศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาส่งเสริมสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถและคิดอย่างสร้างสรรค์

 

 

 

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ

2.2 เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวิจัย

2.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในระดับชาติ

 

3. หัวข้อประชุม

การประชุมนี้เปิดรับบทคัดย่อและบทความวิชาการ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลในมุมมองทางสังคมศาสตร์และสหวิทยาการ โดยมีการแบ่งกลุ่มของบทความตามกลุ่มสาขาวิชา และกลุ่มของผู้ส่งผลงาน ดังนี้

3.1 กลุ่มบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับ นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” โดยเน้นสาขาวิชาดังต่อไปนี้

3.1.1 รัฐประศาสนศาสตร์

3.1.2 บริหารธุรกิจ

3.1.3 การบริหารการศึกษา

 

3.2 กลุ่มผู้ส่งผลงาน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

3.3.1 อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ

3.3.2 นิสิต นักศึกษา

3.3.3 นักวิชาการมือใหม่ (Debut) ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ และนักศึกษาที่ยังไม่เคยส่งผลงานที่ใดมาก่อน

 

4. ขั้นตอนการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม เพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings)

เจ้าของผลงานต้อง (1) ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562         (2) ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ     (3) มีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด จึงครบคุณสมบัติที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์

บทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัยและบทความฉบับสมบูรณ์ของบทความวิชาการ/บทความวิจัยทุกฉบับ จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนี้เพื่อรักษาระดับคุณภาพและมีมาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยเจ้าของบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาระดับชาติ ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลงานฉบับสมบูรณ์ของบทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) โดยเจ้าของผลงานต้องระบุกลุ่มสาขาวิชา (เช่น การบริหารการศึกษา) (ตามที่กำหนดในหัวข้อที่ 3.1) และประเภทบทความ (บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย) ในท้ายบทคัดย่อด้วย หากไม่ระบุ การกำหนดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่เป็นงานสร้างสรรค์ของบุคลากรหรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)และหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น หากได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) นี้ จะได้รับระดับคุณภาพของผลงานที่ น้ำหนักคะแนน ๐.2๐

 

๕. รูปแบบของบทความ

ตัวบทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัย ต้องเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาต้องครบถ้วนและไม่ต่างกัน และ ตัวบทความวิชาการ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้องเป็นภาษาไทย ภาษาที่ใช้ในเนื้อหาในบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ทั้งสองนี้ต้องถูกต้องตามหลักภาษาไทยและไวยากรณ์อังกฤษ จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม MS Word  ส่วนที่เป็นภาษาไทยให้ใช้รูปแบบตามที่คณะกรรมการ ฯ กำหนดโดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ <rcim-ncame.rmutr.ac.th> ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้การกำหนดรูปแบบการอ้างอิงโดย APA (American Psychological Association) โดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความที่มีรูปแบบที่ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ข้างต้น และ/หรือมีการใช้ภาษาทั้งสองไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินในแต่ละขั้นตอนของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

๖. กำหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก

กิจกรรม                                                          วันที่

· เปิดรับบทคัดย่อพร้อมลงทะเบียน                              ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

· แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อ                         วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562เป็นต้นไป

· ส่งบทความฉบับสมบูรณ์                                         ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

                                                                         ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

· แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความฉบับสมบูรณ์           วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

· นำเสนอผลงาน                                                    วันศุกร์ที่20 ธันวาคม 2562

· การเผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุม                  มกราคม 2563 (หรือหลังจากนั้น)

 

 

๗. การส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Abstract/Full Paper Submission)

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอจะต้องจัดพิมพ์บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุสาขาวิชา (ข้อ ๓.1) และประเภทของบทความ ให้ชัดเจน จากนั้นให้ส่งผลงานมายังวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ncame@rmutr.ac.th) ภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยจะต้องแนบไฟล์ข้อมูลผลงานในรูปแบบ MS Word ความยาวของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน ๑๕๐ คำ และความยาวของบทความฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย) ระหว่าง 2000 – 3,๐๐๐ คำ หรือ ไม่เกิน 10 หน้า    (ไม่รวมตาราง ดรรชนี และบรรณานุกรม) สามารถดูตัวอย่างการจัดวางและกำหนดรูปแบบเนื้อหา (Template) ของบทคัดย่อ และบทความฉบับสมบูรณ์ ได้ที่เว็บไซต์

 

๘. เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุม

เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและส่งผลงานลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามที่ระบุ นำเสนอผลงานด้วยตนเอง (ไม่สามารถใช้ตัวแทนได้) ตามวันเวลาที่กำหนด และส่งผลงานฉบับเต็ม ทั้งนี้ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมจะอยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number (ISBN) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์งานประชุม หลังงานประชุมเสร็จสิ้นและตามเวลาที่ได้ระบุก่อนหน้านี้

 

๙. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน

๙.๑ ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป เสียค่าใช้จ่ายในการ ลงทะเบียน บทความละ 1,800 บาท (ต่อผู้นำเสนอ 1 คน) หากเลยเวลาที่กำหนดชำระ จะต้องเสียค่าลงทะเบียน บทความละ 2,000 บาท ในกรณีผู้เขียนร่วมอาจมาลงทะเบียนได้และชำระเงินค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทความ

๙.๒ ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เข้าร่วมงานในฐานะอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา หรือ บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน บทความละ 500 บาท

·       คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Website: rcim-ncame.rmutr.ac.th ส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ หรือสอบถามเงื่อนไขการส่งบทความที่  E-mail: ncame@rmutr.ac.th

·       การชําระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม)

เลขที่บัญชี 459-0-27094-3 หลังจากโอนเงินแล้วกรุณา ส่งหลักฐานการชําระเงิน

มาที่ ncame@rmutr.ac.th

·       ติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไปที่ศูนย์ประสานงาน โทร 0-2441-6067 ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

1. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวจากกระบวนการอ่านประเมินบทความ (reviewing process) ได้หากเจ้าของบทความประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ต่าง ๆ ได้

2. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม                     (The Proceedings) แล้ว ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวได้  

3. เจ้าของผลงานมีความรับผิดชอบในการติดตามหรือสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง หากได้ดำเนินการส่งผลงาน และ/หรือลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมแล้ว แต่ไม่ได้รับแจ้งหรือติดต่อกลับภายในระยะเวลาอันสมควร ต้องติดต่อสอบถามกับคณะทำงานการจัดประชุมนี้โดยเร็วที่สุด ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้

4. หากเกิดการสูญหายหรือความผิดพลาดประการใดก็ตามในกระบวนการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมพิจารณา ถือว่าเจ้าของผลงานเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว

5. คณะกรรมการฯ คณะทำงาน และ/หรือกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเปิดรับบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ผลการพิจารณาตัดสินบทคัดย่อและ/หรือบทความฉบับเต็มถือเป็นที่สิ้นสุ