๑. ที่มาและความสำคัญ

          การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา  และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) หัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปิดรับบทคัดย่อ (Abstracts) และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Papers) ของบทความวิชาการ (Review Articles) และบทความวิจัย (Research Articles) ทั้งในภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาด้านการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมไปถึงผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

          วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา  และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020) หัวข้อ  “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” เนื่องจากปัจจุบันการเติบโตทางวัตถุและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลต่อความเข้มแข็งในสังคมและมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ การประชุมนี้จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารการศึกษาและศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการ และบทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

 

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติ

          ๒.๒ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวิจัย   

          ๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในระดับชาติ 

 

 

๓. หัวข้อประชุม

          การประชุมนี้เปิดรับบทคัดย่อและบทความวิชาการ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” ในมุมมองทางสังคมศาสตร์และ สหวิทยาการ โดยมีการแบ่งกลุ่มของบทความตามกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มของผู้ส่งผลงาน และภาษาที่ใช้ ดังนี้

          ๓.๑ กลุ่มบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” โดยเน้นสาขาวิชาดังต่อไปนี้

                 ๓.๑.๑ รัฐประศาสนศาสตร์

                 ๓.๑.๒ บริหารธุรกิจ

                 ๓.๑.๓ การบริหารการศึกษา

 

๓.๒ กลุ่มผู้ส่งผลงาน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

                ๓.๓.๑ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ

                ๓.๓.๒ นิสิต นักศึกษา

                ๓.๓.๓ นักวิชาการมือใหม่ (Debut) ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการอิสระ และนักศึกษาที่ยังไม่เคยส่งผลงานที่ใดมาก่อน

 

 

๔. ขั้นตอนการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม เพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings)

          เจ้าของผลงานต้อง (๑) ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (๒) ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ (๓) มีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด จึงครบคุณสมบัติที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์

          บทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัยและบทความฉบับสมบูรณ์ของบทความวิชาการ/บทความวิจัยทุกฉบับ จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนี้เพื่อรักษาระดับคุณภาพและมีมาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เจ้าของบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานในงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลงานฉบับสมบูรณ์ของบทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) โดยเจ้าของผลงานต้องระบุกลุ่มสาขาวิชา (เช่น การบริหารการศึกษา) (ตามที่กำหนดในหัวข้อที่ ๓.๑) และประเภทบทความ (บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย) ในท้ายบทคัดย่อด้วย หากไม่ระบุ การกำหนดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

           บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่เป็นงานสร้างสรรค์ของบุคลากรหรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นั้น หากได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (The Proceedings) นี้ จะได้รับระดับคุณภาพของผลงานที่ น้ำหนักคะแนน ๐.๒๐ (ระดับชาติ)

 

 

๕. รูปแบบของบทความ

          ภาษาหลักที่ใช้ คือ ภาษาไทย ตัวบทคัดย่อของบทความวิชาการ/บทความวิจัย ต้องเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาต้องครบถ้วนและไม่ต่างกัน ทั้งนี้ ตัวบทความวิชาการ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ต้องเป็นภาษาไทย ภาษาที่ใช้ในเนื้อหาในบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ทั้งสองนี้ต้องถูกต้องตามหลักภาษาไทยและไวยากรณ์อังกฤษ จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม MS Word  ส่วนที่เป็นภาษาไทยให้ใช้รูปแบบตามที่คณะกรรมการ ฯ กำหนดโดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ <rcim-ncame.rmutr.ac.th> ส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษให้ใช้การกำหนดรูปแบบการอ้างอิงโดย อันนี้เปลี่ยนเป็น APA 6th edition (American Psychological Association) โดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ <www.apa.org> คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความที่มีรูปแบบที่ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ข้างต้น และ/หรือมีการใช้ภาษาทั้งสองไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินในแต่ละขั้นตอนของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

๖. กำหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก

 

๗. การส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Abstract/Full Paper Submission)

          ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอจะต้องจัดพิมพ์บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุสาขาวิชา (ข้อ ๓.๑) และประเภทของบทความ ให้ชัดเจน จากนั้นให้ส่งผลงานมายังวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ncame@rmutr.ac.th) ภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยจะต้องแนบไฟล์ข้อมูลผลงานในรูปแบบ MS Word ความยาวของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน ๑๕๐ คำ และความยาวของบทความฉบับสมบูรณ์ (ภาษาไทย) ระหว่าง ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ คำ หรือ ไม่เกิน ๑๐ หน้า    (ไม่รวมตาราง ดรรชนี และบรรณานุกรม) สามารถดูตัวอย่างการจัดวางและกำหนดรูปแบบเนื้อหา (Template) ของบทคัดย่อ และบทความฉบับสมบูรณ์ ได้ที่เว็บไซต์ <rcim-ncame.rmutr.ac.th>  ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

          ในกรณีที่เจ้าของผลงานเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องมีเจ้าของผลงานร่วมเป็นอาจารย์ประจำรายวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลงาน

ในกรณีที่ผลงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ การเผยอัตลักษณ์และการคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของผลงานต้องปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นอย่างน้อย หากผลงานได้ผ่านการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอให้แนบสำเนาใบรับรองการผ่านการประเมิน

          ในกรณีมีการคัดลอก ลอกเลียนโดยมิได้มีการอ้างอิงที่ถูกต้อง หรือขัดกับจริยธรรมทางวิชาการ (Plagiarism) ในกรณีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น สะกดผิด ใช้คำผิดความหมาย รวมทั้งการพิมพ์ตกบกพร่อง และในกรณีใดๆ ที่มีข้อผิดพลาดใดๆในเนื้อหา และกระบวนการการผลิตบทความ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน และคณะทำงาน/กองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว

 

 

๘. เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุม

          เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานและส่งผลงานลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามที่ระบุ นำเสนอผลงานด้วยตนเอง (ไม่สามารถใช้ตัวแทนได้) ตามวันเวลาที่กำหนด และส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ตามเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมจะอยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (International Standard Book Number (ISBN) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์งานประชุม หลังงานประชุมเสร็จสิ้นและตามเวลาที่ได้ระบุก่อนหน้านี้

 

 

๙. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน

          ๙.๑ ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป ในระดับชาติมีค่าใช้จ่ายในการ ลงทะเบียน บทความละ ๒,๐๐๐ บาท (ต่อผู้นำเสนอ ๑ คน) โปรดลงทะเบียนและชำระเงินเมื่อท่านส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ หากเลยเวลาที่กำหนด ค่าลงทะเบียนจะเป็นบทความละ ๒,๕๐๐ บาท ในกรณีผู้เขียนร่วมต้องการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๐๐๐ บาท

          ๙.๒ ผู้นำเสนอผลงาน/ผู้เข้าร่วมงานในฐานะอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา หรือ บุคลากรในสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในระดับชาติมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน บทความละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อผู้นำเสนอ ๑ คน

          ๙.๓ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นๆ ในการโอนเงินต่าง ๆ ผ่านสถาบันทางการเงินทั้งในและต่างประเทศเป็นภาระของผู้โอน คณะผู้จัดการประชุมอาจเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มหากมีข้อผิดพลาดในการชำระเงิน

                   คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่าในกรณีใดๆ

                   การพิจารณาบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์จะเริ่มดำเนินการได้ต่อเมื่อเจ้าของผลงานได้มีการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาผลงานที่เกิดขึ้น

                   รายละเอียดการส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้ที่ <rcim-ncame.rmutr.ac.th> หรือที่ <ncame@rmutr.ac.th>

                   การชําระเงินภายในประเทศ ทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม)” เลขที่บัญชี ๔๕๙-๐-๒๗๐๙๔-๓ แล้วส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ ncame@rmutr.ac.th

                   ติดต่อสอบถามที่ศูนย์ประสานงาน โทร ๐๒-๔๔๑-๖๐๖๗ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

๑. หลังจากลงทะเบียนแล้วเจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวจากกระบวนการอ่านประเมินบทความ (reviewing process) ได้ หากเจ้าของบทความประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ต่าง ๆ ได้

๒. เจ้าของบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตอบรับให้ลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  (The Proceedings) แล้ว ไม่สามารถทำการถอนบทความดังกล่าวได้  

๓. เจ้าของผลงานมีความรับผิดชอบในการติดตามหรือสอบถามข้อมูลด้วยตนเอง หากได้ดำเนินการส่งผลงาน และ/หรือลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานในที่ประชุมแล้ว แต่ไม่ได้รับแจ้งหรือติดต่อกลับภายในระยะเวลาอันสมควร ต้องติดต่อสอบถามกับคณะทำงานการจัดประชุมนี้โดยเร็วที่สุด ตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้

๔. หากเกิดการสูญหายหรือความผิดพลาดประการใดก็ตามในกระบวนการส่งบทคัดย่อและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อเข้าร่วมพิจารณา ถือว่าเจ้าของผลงานเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว

๕. คณะกรรมการฯ คณะทำงาน และ/หรือกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเปิดรับบทคัดย่อ และ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนผลงานส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสมถูกต้อง รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาผลงานใดๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกติกาที่ได้แจ้งไว้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนพร้อมที่จะตีพิมพ์ และให้ถือว่าผลการพิจารณา/ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

อนึ่ง เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การเผยอัตลักษณ์และการคุ้มครองปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ลิขสิทธิ ความถูกต้องในเนื้อหา และข้อผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้น คณะทำงาน/กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ

๖. ผลการพิจารณาตัดสินบทคัดย่อและ/หรือบทความฉบับเต็มถือเป็นที่สิ้นสุด