กำหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก

กิจกรรม                                                          วันที่

· เปิดรับบทคัดย่อพร้อมลงทะเบียน 

(บทคัดย่อภาษาไทยเท่านั้น)                                        ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

   ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

 

· แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อ                         วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

 

· ส่งบทความฉบับสมบูรณ์                                         ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

 (บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย)                  ถึงวันพฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

                            

· แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความฉบับสมบูรณ์          วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

 

· นำเสนอผลงาน                                                    วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

 

· การเผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุม                  มกราคม 2563 (หรือหลังจากนั้น) 

แผนที่การประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ(NCAM)