กำหนดการส่งบทความเข้ารับการคัดเลือก

ขยายเวลารับบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม

 

แผนที่การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

การบริหาร การจัดการ การศึกษาและสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020)

 


แผนที่การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
การบริหาร การจัดการ การศึกษาและสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020)