ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers)

เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (NCAME 2020)

ในหัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”

ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

จังหวัดนครปฐม