ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers)

เพื่อนำเสนอในชื่องานทั้งหมดเปลี่ยนเป็น การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

การบริหาร การจัดการ การศึกษา  และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020)

หัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”

ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

จังหวัดนครปฐม

.

.

ขยายเวลารับบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม

.

.

ส่งผลงานได้ที่อีเมล์ ncame@rmutr.ac.th


ลงทะเบียนที่นี้