ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers)

เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา 2562 (NCAME 2019)

ในหัวข้อ นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Website: rcim-ncame.rmutr.ac.th

ส่งบทคัดย่อภาษาไทยเท่านั้น ถึงวันที่ 31  ตุลาคม 2562