ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Call for Abstracts/Full Papers)

เพื่อนำเสนอในชื่องานทั้งหมดเปลี่ยนเป็น การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 

การบริหาร การจัดการ การศึกษา  และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 2020)

หัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”

ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

จังหวัดนครปฐม

 

รวมเล่มสูจิบัตรบทคัดย่อ

.

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการ (NCAME 2020)

.

รายชื่อบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ (NCAME 2020)

.

.

ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินบทคัดย่อการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี2563 (NCAME 2020)
หัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”

รายละเอียดผู้ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อ

.

.

ขยายเวลารับบทคัดย่อ/บทความฉบับเต็ม

.

.

ส่งผลงานได้ที่อีเมล์ ncame@rmutr.ac.th


ลงทะเบียนที่นี้